Теоретико-правові аспекти страхування при здійсненні космічної діяльності


Теоретико-правові аспекти страхування при здійсненні космічної діяльності

15.11.07

Сучасні тенденції розвитку різноманітних видів підприємницької діяльності в сфері дослідження і використання космічного простору, як свідчить практика, об'єктивно активізували процес становлення правового інституту космічного страхування. На даний час забезпечення страхового захисту майнових інтересів суб'єктів космічної діяльності є невід'ємною частиною реалізації космічних проектів і програм.

Спеціальними правовими нормами стосовно страхування космічної діяльності є стаття 24 Закону України "Про космічну матеріали в тему: 30.01.13
Страхування пасажирів - українські реалії
28.01.13
Чи доживе земельний мораторій до 2016 року?
04.02.13
Страхова компанія «АСКА» отримала дві нових ліцензії
04.02.13
"ОТП Банк" підбив підсумки четвертого кварталу 2012 року
04.02.13
"Альфа-Банк" підвів підсумки роботи у 2012 році
діяльності ", якій проголошується обов'язкове страхування космічних ризиків, а також стаття 7 Закону України" Про страхування ", в якій визначені конкретні види обов'язкового страхування у сфері космічної діяльності, які мають здійснюватися в Україні.

Подальший розвиток законодавства про страхування у сфері космічної діяльності потребує розробки Урядом України відповідно до статті 7 Закону України "Про страхування" порядку і правил проведення відповідного обов'язкового страхування. Відповідний нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України є необхідною правовою передумовою для здійснення обов'язкового страхування при здійсненні космічної діяльності.

У зв'язку з цим важливого значення набуває теоретико-правове забезпечення нормотворчу діяльність і використання відповідних надоработок юридичної науки в даному напрямку. За останні роки в науковій літературі з'явилося чимало публікацій на тему страхування, тим не менше в цілому правові питання такої комплексної теоретико-правової проблеми, як страхування у сфері космічної діяльності, є майже недослідженими. У вітчизняній науці страхового права фактично відсутні теоретико-правові розробки щодо страхування ракетно-космічних ризиків.

Результат вивчення юридичної та спеціальної літератури свідчить про теоретичну низькому дослідженні насамперед понятійного апарату щодо визначення страхування при здійсненні космічної діяльності.

Деякі автори, такі як Александрова Т.Г і Мещерякова О.В. відзначають, що страхування космічної діяльності - це сукупність видів майнового страхування, пов'язаних з експлуатацією космічної техніки. Певне поширення має підхід до визначення страхування ракетно-космічних ризиків як виду страхування. Окремі дослідники розглядають страхування у сфері космічної діяльності як галузь страхування, яке об'єднує майнове страхування, особисте страхування, страхування фінансових ризиків, страхування політичних ризиків та страхування цивільної відповідальності.

Позиція вищезазначених авторів, на наш погляд в неповному обсязі охоплює коло страхових відносин, які виникають між страхувальниками, з одного боку, і страховиками - з іншого. Визначення, яке дають ці фахівці стосується лише страхування ризиків, які виникають в процесі експлуатації космічної техніки. При цьому поза увагою залишається майнове страхування ризиків проектування та виготовлення космічної техніки.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про космічну діяльність" космічна діяльність - це наукові дослідження, створення та застосування космічної техніки, використання космічного простору. У процесі реалізації космічних проектів і програм, як свідчить світова страхова практика, проводиться також страхування життя і здоров'я космонавтів, цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам в процесі проектування та виготовлення космічної техніки і т.п.. Так от, страхування при здійсненні космічної діяльності передбачає застосування різноманітних видів страхування.

Визначення поняття страхування космічних ризиків останніми авторами, на наш погляд, є найбільш оптимальним. Приймаючи їх думка, що страхування космічних ризиків є областю страхування, яка об'єднує особисте страхування, майнове страхування та страхування цивільної відповідальності, то страхування фінансових і політичних ризиків знаходиться усередині зазначеної галузі страхування, а саме - відноситься до майнового страхування. У зв'язку з цим, на наш погляд, помилково було б включати в поняття страхування космічної діяльності окремо страхування фінансових і політичних ризиків.

Огляд спеціальної літератури з означеної проблеми свідчить, що визначаючи поняття страхування космічних ризиків кожен автор концентрує увагу на області і видах страхування у сфері дослідження та використання космічного простору. Тобто в основу поняття страхування при здійсненні космічної діяльності покладається область і вид страхування.

У теоретичному плані певні особливості страхування ризиків космічної діяльності можна розкрити за допомогою наукової класифікації страхування за об'єктами, на які спрямована страховий захист і відповідними областями страхування. Класифікація за вищевказаними правовими критеріями є загальноприйнятим підходом у теорії та практиці вітчизняного страхування. Одночасно видно, що накопичений у науці страхового права досвід щодо визначення областей та об'єктів страхування може бути використаний з метою науково-правового визначення поняття страхування при здійсненні космічної діяльності.

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про страхування" об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з:

а) життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);

б) володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);

в) відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Під областю страхування розуміється ланка правової класифікації страхування, що характеризує в широкому розумінні страхування матеріальних цінностей або життя, здоров'я, працездатності громадян, а також зобов'язання страхувальників (громадян і юридичних осіб) перед третіми особами. При цьому правовими підставами для поділу страхування на галузі виступають характерні особливості об'єктів страхування.

У вітчизняній науці страхового права та законодавстві про страхування, класифікація страхування за об'єктами, на які спрямована страховий захист, передбачає виділення трьох самостійних областей страхування: особистого страхування, майнового страхування і страхування відповідальності. Зазначене розмежування є традиційним саме для законодавства України, і лише подекуди зустрічається в країнах Європейського Союзу. Як приклад, законодавство Німеччини також виділяє особисте страхування, майнове страхування і страхування відповідальності.

Особисте страхування - це галузь страхування, яка являє собою систему правових відносин між страхувальниками і страховиками з надання страхової послуги, коли захист майнових інтересів пов'язаний з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи. Особисте страхування в сфері космічної діяльності охоплює страхові відносини щодо забезпечення захисту особистих немайнових благ громадян, які беруть участь, зокрема у виготовленні космічної техніки. Необхідність особистого страхування в процесі здійснення космічної діяльності зумовлена ризиковим характером цієї діяльності, пов'язаним зі складними техніко-технологічними процесами і т.п..

Майнове страхування - це галузь страхування, яка являє собою систему правових відносин, спрямованих на забезпечення захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням майном. Майнове страхування в сфері космічної діяльності спрямоване на забезпечення страхового захисту майнових інтересів страхувальників та охоплює страховий захист щодо ризиків, які виникають у процесі проектування, виготовлення і експлуатації космічної техніки. Об'єктом майнового страхування виступають майнові інтереси страхувальників, яким може бути завдано шкоди внаслідок можливих ризиків втрати або пошкодження космічної техніки і т.п..

Відшкодування шкоди, заподіяної суб'єктами космічної діяльності третім особам (громадянам або юридичним особам) забезпечується шляхом застосування такої галузі страхування як страхування цивільної відповідальності. У процесі здійснення космічної діяльності об'єктом страхування відповідальності є майнові інтереси страхувальників, пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної третім особам під час проектування, виготовлення і експлуатації космічної техніки. Особливість страхування відповідальності полягає в тому, що відшкодування шкоди, заподіяної третім особам здійснює потерпілому згідно норм законодавства безпосередньо страховик, а не її винуватець. Страхування відповідальності за своєю сутністю забезпечує захист майнових інтересів страхувальників або застрахованих осіб у разі заподіяння шкоди особистим немайновим благам громадян або їх майну, а також юридичним особам, які є третіми особами по відношенню до страхувальника (застрахованої особи).

На практиці, страхування при здійсненні космічної діяльності охоплює, зокрема:

а) страхування екіпажу космічного апарату (космонавтів), персоналу об'єктів космічної діяльності (особисте страхування);

б) страхування об'єктів космічної діяльності - космічного апарату, ракет-носіїв, засобів наземної космічної інфраструктури (майнове страхування);

в) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності за шкоду, заподіяну третім особам при реалізації космічного проекту.

Характерною особливістю страхування космічних ризиків, по всій видимості, є різноманітність об'єктів і видів страхування. Виходячи з вищенаведеного, в теоретичному плані можна визначити страхування при здійсненні космічної діяльності як комплексну галузь страхування, яке охоплює особисте страхування, майнове страхування та страхування цивільної відповідальності. Саме комплексний характер страхування у сфері космічної діяльності, на нашу думку, забезпечує надійна і універсальна страхова захист майнових інтересів суб'єктів космічної діяльності в процесі дослідження і використання космічного простору.


Василь Семеняка: "Страхова справа"

22 марта 2019 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения

Популярное:

 • Как получить медицинский полис гражданину Украины (698)
 • Действует ли медицинский полис в другом городе (651)
 • Добровольное медицинское страхование осуществляется за счет (516)
 • Страховой медицинский полис военнослужащих (450)
 • Медицинский полис для граждан Украины (446)
 • Если вовремя не поменял медицинский полис (420)

 • Надавно добавленные материалы:

  Договор страхования жизни и здоровья

  Договор страхования жизни и здоровья - это отличная возможность обеспечить себе дополнительную уверенность в завтрашнем дне. Правильное и внимательное прочтение его перед подписанием снижает риски остаться

  Читать далее

  Как расторгнуть договор страхования

  Вопрос . Как быть, когда договор о страховке оформлен, деньги уплачены, но есть желание расторгнуть соглашение. И вернуть при

  Читать далее

  Лицо заключившее договор страхования

  Статья 985 ГК предусмотрена возможность заключения договора страхования в интересах третьих лиц (застрахованных лиц), но только с их согласия, кроме случаев,

  Читать далее

  Предусмотренное в договоре страхования в

  В соответствии со ст. 7 Закона о пенсионном страховании общеобязательное государственное пенсионное страхование осуществляется, в частности, по принципам:законодательного определения

  Читать далее

  Договор страхования в рф

  ГЛАВНАЯ - ГЛАВА 48. СТРАХОВАНИЕ1. Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со.1.

  Читать далее

  Договор страхования в праве

  (Игбаева Г.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2007, N 9) Текст документаГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯИгбаева Г. докторант Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук.Договор страхования

  Читать далее

  Договор страхования относится к

  Договоры страхования ответственности относятся к имущественному страхованию. Договор страхования ответственности может быть заключен только в пользу потерпевшего лица (п. 3 ст. 931,

  Читать далее